Spracovanie údajov

PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Vážení zákazníci,

týmto dokumentom si Vás dovoľujeme informovať o Vašich právach a iných dôležitých informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť v budúcnosti zo strany spoločnosti LABAŠ s.r.o., zmenené za účelom zefektívnenia osobných údajov dotknutej osoby.

OBSAH:

I. Informácie o prevádzkovateľovi, ktorým je naša spoločnosť

II. Informácie, kto je za našu spoločnosť zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, na ktorú sa môžete obrátiť

III. Informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame

IV. Informácie o Vašich právach

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: LABAŠ s.r.o.

Sídlo: Textilná 1, Košice 040 01

IČO:  36 183 181 

Štatutárny orgán: Miroslav Labaš – konateľ

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10245/V

 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Vy ako dotknuté osoby sa môžete priamo obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) na našu zodpovednú osobu:

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., Kmeťova 26, 040 01 Košice, IČO: 47 237 406

JUDr. Lukáš Labaš, email: labas@azariova.sk, tel.: 0908 177 710

JUDr. Róbert Ružbašán, email: ruzbasan@azariova.sk, tel.: 0918 377 660

(ďalej ako „Zodpovedná osoba“).

1. Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje nasledovne: 

 • účel spracúvania
 1. plnenie kúpnej zmluvy: účelom spracovania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy, vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou ako predávajúcim. Pri objednávke sú vyžadované údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky a dodanie tovaru. Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie z kúpnej zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 1. priamy marketing: účelom spracovania osobných údajov je priamy marketing – zasielanie marketingových ponúk našej spoločnosti – voči použitiu Vašich osobných údajov na priamy marketing môžte kedykoľvek namietať, čoho dôsledkom bude, že Vaše osobné údaje bezodkladne prestaneme používať na účely priameho marketingu
 • spracúvané osobné údaje: Meno a priezvisko, bydlisko, miesto doručenia, e-mail, telefonický kontakt. 
 • právny základ pre plnenie kúpnej zmluvy: podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – plnenie zo zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a našou spoločnosťou ako predávajúcim
 • právny základ pre priamy marketing: oprávnený záujem: podľa ustanovenia §13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov – je založený na oprávnenom záujme našej spoločnosti na poskytovaní priameho marketingu
 • dotknuté osoby: každá osoba, ktorá uzatvorila s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového E- shopu Prevádzkovateľa. 
 • doba spracúvania osobných údajov: po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 • príjemcovia Vašich osobných údajov: prevádzkovateľ, osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru na základe zmluvy, osoby zaisťujúce služby prevádzkovania E-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním E–shopu, osoby zaisťujúce marketingové služby pre našu spoločnosť
 • prenos osobných údajov do tretej krajiny: neuskutočňuje sa. 
 1. PRÁVO NA INFORMÁCIE: Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. 
 1. PRÁVO NA PRÍSTUP: Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim údajom. Na základe Vašej Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Vás ako dotknutej osoby. Pokiaľ tieto údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov. 
 1. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. 
 1. PRÁVO NA OPRAVU: Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o Vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Sme povinní vykonať opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po Vašej žiadosti. 
 1. PRÁVO NA VYMAZANIE: Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto právo by ste nemali v prípade, že je ich spracúvanie potrebné: 
 1. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, 
 1. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo 
 1. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 1. Ak požiadate o výmaz osobných údajov, tento výmaz osobných údajov dotknutých osôb vykonáme na základe Vašej žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení, ak nie je dôvod na nevymazanie podľa bodu 4. 
 1. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA: Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ: 
 1. napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; 
 1. spracúvanie je protizákonné a žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; 
 1. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 
 1. Pokiaľ požiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, nebudeme môcť s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu. Budete našou spoločnosťou informovaní, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené. 
 1. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ: Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo žiadať prenesenie týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi. 
 1. PRÁVO NA NAMIETANIE: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, vrátanie profilovania. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, ak uplatníte svoje právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. 
 1. Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 1. PRÁVO PODAŤ NÁVRH ÚRADU: Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

DONÁŠKA

až k dverám

DONÁŠKA

DRIVE-IN

Vyberte predajňu vyzdvihnutia

Otváracie hodiny: 07:00- 20:00

Poplatok: 1,00€